cirq_google.api.v2.program_pb2.MeasurementKey

A ProtocolMessage

string_key string string_key