cirq_google.api.v2.program_pb2.MeasurementKeyMapping.MeasurementKeyEntry

A ProtocolMessage

key MeasurementKey key
value MeasurementKey value